Algemene voorwaarden

Laatste wijziging: 26 maart 2024

 

Artikel 1 – Definities

 1. Bink Online, ook onder de namen als: GameBetter, Cryptoherstel, Cryptorecovers, ONCREATIVE en Dogecoin-recovery, gevestigd te Boskoop, KvK-nummer 75927276, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘Dienstverlener, ‘Bink Online’ of ‘Wij’.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Artikel 3 – Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 15 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 5 – Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders overeengekomen.
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 

Artikel 6 – Prijsindexering

 1. Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

 

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijzer te beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elke gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakt onkosten van dienstverlener te betalen.

 

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

 

Artikel 10 – Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomsten dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft

 

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheeld of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enige voordeel geniet.

 

Artikel 13 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 14 – Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 17 – Aansprakelijk

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.

 

Artikel 19 – Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

 

Artikel 20 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten op de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 21 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijk informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

 

Artikel 22 – Geheimhouding

 1. Opdrachtgever houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van dienstverlener ontvangt en alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere dienstverlener schade kan betrokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen hij de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. Die op het moment dat de opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. Waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door dienstverlener;
  3. Die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan opdrachtgever te verstrekken;
  4. Die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijk plicht.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en de periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

 

Artikel 23 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van €10.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van €2.500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 24 – Gegevens, informatie en/of documenten verlies

1. Opdrachtgever is ermee bekend dat als gevolg van uitvoering van de opdracht er mogelijk gegevens, informatie en/of documenten dan wel andersoortige data van opdrachtgever (onherstelbaar) verloren kunnen gaan en/of beschadigd kunnen raken. opdrachtgever is er te allen tijde voor verantwoordelijk dat hij zelf tijdig een degelijke back-up c.q. een kopie maakt van zijn data. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van Bink Online is Bink Online in geen enkel geval niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever als gevolg van het verloren gaan dan wel beschadigd raken van data van opdrachtgever.

2. Bink Online is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

3. Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart Bink Online voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

4. De opdrachtgever is ervan bewust dat voor, tijdens en na het herstellen van cryptomunten. Bink Online niet verantwoordelijk is voor wat er met de cryptomunten gebeurt. Mocht de Wallet en/of het Adres leeggehaald worden tijdens of na een een herstelpoging. Dan is Bink Online is hier niet aansprakelijk voor.

 

Artikel 25 – Schade aan dienstverlener

1. Bink Online is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaan is door foutieve software of hardware van de opdrachtgever. Als opdrachtgever ervoor zorgt dat er bijvoorbeeld een virus op het netwerk komt van dienstverlener, is de opdrachtgever hier volledig aansprakelijk voor.

 

Artikel 26 – Beveiligingschecks, Computer APKs en Bink Online beveiliging

1. Bink Online is niet aansprakelijk voor oplichting, fraude, phishing of computervirussen die tijdens of na de beveiligingschecks of computer APKs ontstaan. Wij bieden een betere beveiliging, maar dit biedt nooit volledige dekking. Opdrachtgever heeft geen recht om dienstverlener hier aansprakelijk voor te stellen.

2. Extra beveiliging door Bink Online wil zeggen dat, alleen zodra er Malware of andere kwaadwillige applicaties op de opdrachtgever zijn/haar computer komt wij schakelen. Ook alleen op dit moment zullen wij contact met opdrachtgever opnemen. Wij zijn geen IT Beheer of Werkplekbeheerder met de Bink Online beveiliging.

3. De Bink Online beveiliging wil zeggen dat wij een virusscanner installeren op de opdrachtgever zijn/haar computer. Vervolgens kunnen wij via een online portaal inzien welke risico’s er zijn en of er malware op de computer staat. Wij kunnen op afstand de virusscanner zichzelf laten updaten, of één scan opdracht sturen. Ook kunnen wij op afstand de malware vernietigen of goedkeuren. Daarnaast zijn wij in beheer van de policies (deze kan per klant verschillend ingesteld worden, dit wordt alleen gedaan indien de huidige policy de werkwijzen van de opdrachtgever belemmerd.) Wij zijn niet aansprakelijk voor alle gevolgen van derden.

4. De beveiliging is op basis van ‘best-effort’. Wij zullen ons best doen om virus bestemmingen te voorkomen of de gevolgen te beperken. Echter kunnen wij hier geen garantie op geven. Met de ‘extra’ anti-phishing en ‘extra’ anti-ransomware beveiliging geldt ook het ‘best-effort’ principe, mocht er onverhoops toch fraude, oplichting, of malwarebestemmingen voortkomen is Bink Online is hier op geen enkele manier aansprakelijk.

5. Het abonnement van de Bink Online beveiliging gaat in wanneer de aankoop is voltooid (of wanneer de betaling is ontvangen). Het abonnement is maandelijks opzegbaar.

5.1 Wanneer u een abonnement neemt, wordt het automatisch na het eerste termijn verlengd.

5.2 Het abonnement voor de Bink Online beveiliging kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier worden opgezegd. Mogelijk nemen wij nog contact met u op om dit te bevestigen.

5.3 Wanneer opdrachtgever de automatische incasso stopt, wordt de beveiliging van Bink Online uitgeschakeld.

5.4 De download link voor de Bink Online beveiliging wordt per e-mail verstuurd of kan door ons op afstand worden geïnstalleerd.

5.5 Er is een actieve en stabiele internetverbinding nodig om het beveiligingspakket van Bink Online te installeren en te onderhouden. U bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw apparaat voldoende is voor en compatibel is voor de Bink Online beveiliging.

5.6 Bink Online beveiliging is alleen bedoelt voor Windows of MacOS.

5.7 Ondersteuning voor Bink Online beveiliging kan telefonisch, per e-mail of via het contactformulier worden opgevraagd. Wij proberen altijd binnen 24 uur te antwoorden.

6. De diensten van Bink Online worden indien anders beschreven of afgesproken met de opdrachtgever altijd op afstand uitgevoerd.

BELANGRIJKE: DE BEVEILIGING VAN BINK ONLINE IS NIET FOUT-TOLERANT EN IS NIET ONTWIKKELD OF BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN GEVAARLIJKE OMGEVING DIE EEN STORINGSVEILIGE PRESTATIE OF WERKING VEREIST. DE BEVEILIGING VAN BINK ONLINE IS NIET VOOR GEBRUIK BIJ DE BEDIENING VAN VLIEGTUIGNAVIGATIE, NUCLEAIRE FACILITEITEN OF COMMUNICATIESYSTEMEN, WAPENSYSTEMEN, DIRECTE OF INDIRECTE LIFE-SUPPORTSYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDING, OF ELKE TOEPASSING OF INSTALLATIE WAAR DEFECTEN DE DOOD, ERNSTIGE LICHAMELIJKE LETSELS OF MATERIËLE SCHADE KUNNEN VEROORZAKEN.

 

Artikel 26 – Hulp op afstand

1. De diensten die op afstand worden uitgevoerd dienen niet onderbroken te worden, tenzij daar een goede reden voor is.

2. Na de hulp op afstand dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen betaald te worden. Tenzij dit anders afgesproken is.

 

Artikel 27 – GameBetter – Werkzaamheden & FPS Kit

1. Wij geven geen garantie op de FPS Kit.

2. Zodra de FPS Kit is aangeschaft kunt u deze niet meer retourneren, wij kunnen geen geld terugstorten, sinds het product gekopieerd kan worden.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan uw systeem na het gebruik van onze FPS Kit of onze diensten.

4. Wij herstellen geen foutieve software of Windows instellingen na het gebruik van onze FPS Kit of diensten.

 

Artikel 28 – Bestellen van diensten en/of services

1. Voor het registreren en aanvragen van webhosting met domeinnaam, dient de opdrachtgever te beschikken over een verhuiscode van het domeinnaam of moet het domeinnaam nog vrij zijn om te registreren.

2. Voor het bestellen van onderhoudspakketten dient de opdrachtgever te beschikken van een WordPress Website. Anders kunnen wij uw onderhoud niet uitvoeren en zal het abonnement stop gezet worden.

3. De opdrachtgever is zich bewust dat het aangegeven totaal bedrag elke maand automatisch geïncasseerd wordt (minus de transactiekosten). Tenzij dit anders staat beschreven.

4. De services kunnen maandelijks worden opgezegd, er is geen terugbetaling mogelijk.

5. De opdrachtgever dient zelf het openstaande bedrag per maand te kunnen laten incasseren. Mits dit niet het geval is, wordt het abonnement/service geblokkeerd tot. Er zijn mogelijkheden om dit te bespreken met een eventuele latere betaling (met behoud van de services). Tenzij dit anders staat beschreven.

Artikel 29 – Wijziging en opzegging

1. Wijzigingen van gegevens en opzegging van lidmaatschap en/of abonnement(en) kunnen als volgt worden doorgegeven:

– Telefonisch via 085 109 1191
– E-mail adres: info@binkonline.nl
– Via het contactformulier op de website

2. De lidmaatschappen en/of abonnement(en) kunnen maandelijks worden opgezegd.

 

Artikel 30 – Wijzigingen en typfouten in algemene voorwaarden

1. Bink Online kan en mag altijd de algemene voorwaarden wijzigen.

2. Bink Online is niet aansprakelijk voor enige typfouten in de algemene voorwaarden.

 

Artikel 31 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepaling van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Artikel 32 – Affiliate Marketing Links

1. Deze website maakt gebruik van affiliate marketing links. Dit betekent dat, wanneer u via bepaalde links op deze website producten of diensten aanschaft, de eigenaar van deze website mogelijk een commissie ontvangt zonder extra kosten voor u. Het gebruik van affiliate links heeft als doel om de kosten van het onderhouden van deze website te helpen dekken.

2. Wees ervan bewust dat het gebruik van affiliate links geen invloed heeft op de prijs die u betaalt voor het product of de dienst. De commissie die we ontvangen, komt van de verkoper en heeft geen invloed op uw aankoopprijs.

3. Wij streven naar volledige transparantie en integriteit in onze affiliate marketingpraktijken. Onze aanbevelingen en meningen over producten of diensten zijn gebaseerd op onze eigen ervaringen en inzichten. Wij verbinden ons ertoe eerlijke en onpartijdige informatie te verstrekken aan onze lezers.

4. Door het gebruik van deze website stemt u ermee in dat de eigenaar van de website niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgen of verliezen die voortvloeien uit uw gebruik van affiliate links of de informatie op deze website.

5. Wij behouden het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de affiliate marketing links op deze website te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen.

  Vraag, opmerking of wil je een afspraak inplannen?

   
  Neem dan contact met ons op!